KAVI: Monilukutaidon opetuksessa puutteita


Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin, miten suomalaiset alakoulun luokanopettajat ymmärtävät ja soveltavat opetuksessaan monilukutaitoa. Opetuskäytännöt osoittautuivat vaihteleviksi, eikä monipuolisiin teksteihin tutustuttava opetus toteudu kaikkialla. Kansallinen Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma pyrkii lisäämään digitaalisten lukutaitojen oppimisen tasa-arvoa.

Monilukutaito sisällytettiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin vuonna 2014 uutena laaja-alaisena osaamisalueena. Raportti luokanopettajien käsityksistä monilukutaidosta 2019 -julkaisusta saatujen tuoreiden tulosten valossa opettajat tuntevat monilukutaidon hyvin. Se liitetään etenkin multimodaalisten, kuvaa ja sanaa yhdistävien tekstien tulkitaan ja esimerkiksi kuvanlukutaitoa oli opettanut melko tai erittäin paljon yli puolet opettajista.

Kaikkea sitä, mitä opettajat ajattelevat kuuluvan monilukutaitoon, ei ole koulussa kuitenkaan samassa määrin opetettu. Esimerkiksi lähes kaikki vastaajat liittivät kriittisen lukutaidon monilukutaitoon, mutta miltei neljännes oli opettanut sitä vain vähän tai ei lainkaan. Monilukutaitoon liitetään myös kulttuuriset lukutaidot, mikä sisältää tiedonalakohtaisen lukutaidon. Tällä tarkoitetaan, että jokaisella oppiaineella on omat ilmaisu- ja esitystapansa. Lähes 80 prosenttia opettajista katsoi sen kuuluvaksi monilukutaitoon, mutta kolmannes oli opettanut sitä hyvin vähän tai ei lainkaan.

Monilukutaitoon kuuluvia tekstien tuottamisen taitoja pidetään myös tärkeinä. Tästä huolimatta koulussa keskitytään lähinnä kirjallisten tekstien tekemiseen. Muunlaisten tekstien tuottaminen on vähäisempää. Vähemmälle huomiolle jääneisiin teksteihin kuuluvat muun muassa valokuvat, videot, animaatiot ja muut digitaaliset esitykset. Myös oppilaiden omat, arjesta tutut, tekstimaailmat jäävät osalta opettajista suurelta osin hyödyntämättä. Tekstejä myös julkaistaan koulun ulkopuolella hyvin harvoin.

Vaikka digitaalisesta loikasta on puhuttu jo pitkään, monilukutaitoa opetetaan digitaalisissa oppimisympäristöissä yllättävän harvoin. Osa opettajista ei käytä digitaalisia ympäristöjä koskaan oppilaiden monilukutaidon edistämiseen.

Opettajilla havaittiin olevan keskenään erilaisia lähestymistapoja monilukutaitoon. Osa on vielä epävarmoja huomioimaan monilukutaitoa opetuksessa, osa taas on ottanut uusia menetelmiä innokkaasti käyttöön ja oppilaslähtöisyyttä opetuksessa. Toisaalta osa opettajista ajattelee, että monilukutaito ei ole muuttanut mitään opetuksessa.

Tutkimuksen perusteella luokanopettajat suhtautuvat myönteisesti opetuksen kehittämiseen, sillä yli 80 prosenttia opettajista vastasi kokeilevansa mielellään uusia opetustapoja ja lähes puolet oli itsenäisesti perehtynyt monilukutaitoon. Opettajien erilaiset käsitykset monilukutaidosta kuvaavat käsitteen monitahoisuutta. Opettajat tarvitsevatkin lisää pedagogisia malleja ja työkaluja monilukutaidon opettamiseen alakoulussa.

Raportti luokanopettajien käsityksistä monilukutaidosta 2019 julkistettiin tänään opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämässä Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman julkaisutilaisuudessa. Kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologisia taitoja sekä ohjelmoinnin osaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Erityisesti halutaan tukea oppimisen tasa-arvoa. Ohjelman toteutumisesta vastaavat Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI sekä Opetushallitus. Uudet lukutaidot on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa.

– Raportti osoittaa, että lapset eivät pääse oppimaan monipuolisia lukutaitoja tasa-arvoisesti, sillä opetuksessa on suurta vaihtelua. Nykymaailmassa informaatiota pitää osata vastaanottaa ja tuottaa monipuolisilla tavoilla. Esimerkiksi netissä toimimisen taidot, kriittinen lukutaito ja kuvanlukutaito ovat tärkeitä jo lasten elämässä. Kehittämisohjelma pyrkii tukemaan opetusta niin, että kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus oppia uusia lukutaitoja opetussuunnitelmien edellyttämillä ja lasten arkea hyödyttävillä tavoilla, kertoo KAVI:ssa Uudet lukutaidot -ohjelmasta vastaava apulaisjohtaja Saara Salomaa.

Tutkimuksen on toteuttanut Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan Tulevaisuuden tekstitaidot -tutkimusryhmä (EduLit) yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Luokanopettajille suunnattu verkkokysely toteutettiin keväällä 2019. Kyselyyn vastasi 593 opettajaa ympäri Suomen. Yhteistyössä

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin KAVI:n kanssa julkaistu raportti on saatavilla osoitteessa www.uudetlukutaidot.fi.

Kuva: Pixabay

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli

SUOSITUIMMAT